ISTORIC

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

În anul 1990, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 7751 a luat fiinţă în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Juridice

Facultatea şi-a deschis porţile la 1 octombrie 1990 cu un număr de 235 studenţi la cursul de zi şi fără frecvenţă şi un număr de 30 de cadre titulare.

În cei 26 de ani de existenţă, structura facultăţii a suferit o serie de modificări în privinţa specializărilor. În anul universitar 1993–1994 s-a obţinut autorizarea funcţionării specializării „Drept Economic şi Administrativ”, aceasta schimbându-şi ulterior denumirea în „Administraţie Publică” şi care în anul 2003 a fost acreditată conform H.G. nr. 568/1995.

În prezent, facultatea noastră funcţionează sub denumirea: Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice şi s-a înfiinţat prin HG nr. 916 din 11.08.2005. În cadrul facultăţii pregătirea se realizează pe două domenii de licenţă Drept şi Administraţie Publică, după cum urmează:

Domeniul de licenţă Specializarea Nr. ani
Ştiinţe juridice Drept 4
Ştiinţe administrative Administraţie publică 3

Acreditarea domeniilor de licenţă Drept şi Administraţie Publică a fost efectuată potrivit HG nr.749 din 24.06.2009.

Astăzi funcţionăm cu şase programe de master:

Specializarea Drept: „Dreptul european al afacerilor”
Specializarea Drept: „Carieră judiciară”
Specializarea Drept: „Ştiinţe penale şi criminalistică”
Specializarea Drept: „Combaterea criminalităţii informatice”
Specializarea Administraţie publică: „Administraţie publică şi Integrare Europeană”
Specializarea Administraţie publică: „Guvernanţă şi cooperare transfrontalieră”

Între anii 1993 şi 2016 au urmat cursurile facultaţii şi au absolvit un număr total de studenţi de 7660 de studenţi, din care 7227 sunt absolvenţi de licenţă ai specializărilor Drept şi Administraţie Publică, forma de învăţământ zi, frecvenţă redusă şi la distanţă. 433 de studenţi au absolvit studii universitate de masterat din care 188 absolvenţi pe domeniul Drept şi 245 pe domeniul Ştiinţe administrative.

Cadrele didactice din cele două departamente ale facultăţii (Ştiinţe Juridice şi Ştiinţe Administrative şi Studii Regionale) acoperă toate activităţile didactice din domeniile de studiu Ştiinţe Administrative şi Drept. Disciplinele de specialitate au ca titulari specialişti de prestigiu din justiţie şi administraţie, ceea ce conferă un nivel superior de predare şi o împletire armonioasă a teoriei cu practica.

Pe parcursul anilor s-au reţinut în învăţământul universitar o serie de absolvenţi străluciţi în vederea formării de noi cadre didactice. Treptat s-a format un corp profesoral cu experienţă care îşi dă concursul în vederea unei pregătiri de nivel european a studenţilor.

Astăzi, corpul profesoral al facultăţii este format din 30 cadre didactice titulare, dintre care: 8 profesori, 5 conferenţiari, 16 lectori, 1 asistent. Din totalul cadrelor didactice toti 30 sunt doctori în ştiinţe. În cadrul facultăţii îşi mai desfăşoară activitatea şi un număr de alte 10 cadre didactice asociate, respectiv 2 profesori, 1 conferențiar şi 7 lectori.

Desfăşurarea activităţii didactice conform planurilor de învăţământ s-a realizat şi prin aportul unor cadre didactice de la alte catedre din universitatea noastră şi din alte centre universitare, respectiv Bucureşti.

Ca o recunoaştere a valorii corpului profesoral al facultăţii, aceasta a devenit membră a Asociaţiei Naţionale a Şcolilor şi Instituţiilor de Învăţământ Superior Administrativ, cea de-a II a Conferinţă Naţională a acesteia desfăşurându-se la Galaţi în anul 2003, gazdă şi organizator fiind facultatea noastră.

De asemenea, facultatea acordă un loc privilegiat colaborării cu celelalte instituţii de profil din Europa, prin intermediul reţelei europene de învăţământ superior din domeniul administraţiei publice (NISPAcee) a cărei membră este din anul 2009.

Cadrele didactice din Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice au desfăşurat activităţi pe mai multe planuri. Toată această activitate s-a concretizat în apariţia de: cărţi, cursuri, articole în reviste centrale, articole în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale, comunicări în reuniuni internaţionale.

Din anul 2007, facultatea are analele proprii – Fascicula XXII – Drept şi Administraţie publică (ISSN 1843- 8334), iar din 2008 – Revista de Administraţie Publică şi Studii Regionale (ISSN 2065- 1759). Tematica abordată de un colectiv mărit de autori-cadre didactice, s-a extins cu problematică şi a cunoscut o abordare aprofundată în acord cu specificul regiunii şi al preocupărilor din activitatea de cercetare.

Din anul 2009, cu un colectiv de editori studenţi coordonat de cadre didactice a luat fiinţă Revista studenţească ECCE IURIS.

Începând cu anul 2008, sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice studenţeşti s-a deschis şi pentru studenţii altor instituţii de învăţământ juridic din ţară sub numele de DONARIS. Din 2009, facultatea organizează Conferinţa internaţională a cadrelor didactice ,, Educaţie, Cercetare şi Progres în Mileniul III’’. Au fost editate lucrările conferinţei în volumul manifestării.

De la înfiinţare s-au promovat următoarele acorduri internaţionale:

1996 Acord de cooperare cu Universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse şi cu Universitatea din Paris – XII Val de Maine (contract nr.5 – JEP 111-58-96), în vederea restructurării filierelor de studii şi administraţie publică pe durata 1996 – 1999
1999 – 2001 Contract de colaborare cu Universitatea din Montpellier (Franţa) în domeniul pregătirii în administraţie publică europeană
1999 – 2001 Contract de colaborare cu universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse (1B JEP-14210/1999) în domeniul pregătirii colectivităţilor teritoriale în perspectiva integrării europene (adaptarea la acquis-ul comunitar)

Începând cu anul 2003 şi până în prezent se desfăşoară o serie de acorduri care presupun atât mobilităţi ale cadrelor didactice, cât şi ale studenţilor, cu următoarele universităţi partenere:

Université du Havre, Franţa
L’Université PARIS XXI Val de Marne, Franţa
Université de Picardie „Jules Verne”, Amiens, Franţa
Haute Ecole provinciale Leon-Eli Troclet, Liège, Belgia
Université de Liège, Belgia
Universidad de Valladolid, Spania
University of Schmalkladen, Germania
Philipps Universitat Marburg, Germania
Universita degli Studi di Foggia, Italia
Wyzsza Szkola Administracji Publicznej, Polonia

În cadrul acestor relaţii de colaborare, unele cadre didactice din facultatea noastră au beneficiat de stagii de pregătire şi/sau specializare. În cadrul relaţiilor de colaborare cu alte universităţi din Europa, se desfăşoară şi programe de mobilitate studenţească în centrele universitare din Franţa, de la Jules Verne Amiens, Paris XXII, precum şi din alte ţări ca Belgia, Spania, Italia, Polonia, Germania.

COMPETENŢE DE SPECIALITATE

 • Specializarea: DREPT
 • Titlul absolventului: Licenţiat în Drept
 • Specializarea: ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
 • Specializarea: Licenţiat în Ştiinţe Administrative

COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI

Cunoştinţe şi abilităţi multidisciplinare şi interdisciplinare necesare pentru derularea procesului complex de organizare a executării legii şi de executare a legii în concret:

Competenţele generale se referă la:

 • a. culegerea, analiza şi interpretarea de date şi de informaţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din contexte profesionale reale si din literatura în domeniu, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete;
 • b. utilizarea tehnologiilor informatice;
 • c. conceperea şi conducerea proceselor specifice domeniului.

Abilităţile cognitive specifice presupun:

 • a. aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare fundamentale din domeniul de studiu, pentru derularea de proiecte şi demersuri profesionale;
 • b. analiza independentă a unor probleme şi capacitatea de a comunica şi demonstra soluţiile alese;
 • c. capacitatea de a evalua probleme complexe şi de a comunica în mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii.

Competenţele de specialitate vizează:

 • a. formarea unei gândiri analitice şi conceptuale în domeniu;
 • b. obţinerea unei bune comunicări şi colaborări;
 • c. creerea cadrului pentru discuţii structurate la nivel profesional;
 • d. accentuarea responsabilităţilor funcţionarilor publici;
 • e. dezvoltarea aptitudinilor de prezentare;
 • f. pregătirea mai eficientă a soluţiilor pentru nivelul decizional;
 • g. abordarea modernă, în spirit european, a profesiei.

Competenţe ale absolventului programului de studiu Drept: Absolvenţii programului de studiu Drept sunt specialişti de concepţie şi conducere, în toate funcţiile juridice, fiind apţi să asigure, la nivelul standardelor internaţionale şi europene, gestiunea transformărilor democratice în România, promovarea valorilor ce stau la baza statului de drept având ca obiectiv adaptarea statului nostru în spaţiul juridic unic european

Competenţe ale absolventului programului de studiu Administraţie publică: Absolvenţii programului de studiu Administraţie publică sunt specialişti de concepţie şi de conducere, pentru toate nivelurile administraţiei publice, capabili să determine schimbările economico-sociale necesare adaptării României la spaţiul european.

Inserţii profesionale ale programului de studii Drept
Durata studiilor: 4 ani
Tipul instituţiei/ funcţia absolventului:
- Instanţe judecătoreşti / Judecători, grefieri cu studii superioare;
- Parchete / Procurori, grefieri cu studii superioare;
- Instituţii publice / Consilieri juridici;
- Persoane juridice de drept privat / Consilieri juridici;
- Cabinete notariale / Notari publici;
- Barou avocaţi / Avocaţi;
- Birou executori / Executori judecătoreşti.

Inserţii profesionale ale programului de studii Administraţie publică
Durata studiilor: 3 ani
Tipul instituţiei/ funcţia absolventului
- Consilii locale şi unităţi subordonate / Funcţionari publici de execuţie şi de conducere;
- Consilii judeţene şi unităţi subordonate / Funcţionari publici de execuţie şi de conducere;
- Prefecturi şi unităţi subordonate / Funcţionari publici de execuţie şi de conducere;
- Structurile deconcentrate ale ministerelor în teritorii / Funcţionari publici de execuţie şi de conducere;
- Ministere şi alte organe centrale de specialitate / Funcţionari publici de execuţie şi de conducere;
- Administraţia publică comunitară / Funcţionari europeni.

Spaţiile de învăţământ de care dispune Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice se constituie din 7 săli de activitate didactică şi laboratoare proprii (criminalistică, informatică) dotate cu echipamente moderne, situate în corpul AE din strada Domnească 111. Pe lângă fondul de carte de specialitate distribuit în biblioteca centrală a universităţii, studenţii şi cadrele didactice au acces la fondul constituit în cadrul fiecărui departament, încă de la înfiinţarea facultăţii, provenit din schimbul interdepartamental, în cadrul NISPAcee, sau din donaţii ale unor persoane private.
Biblioteca dispune de:
- 2 săli de lectură cu un număr de 60 de locuri, în care se oferă acces liber la raft şi posibilitatea consultării diverselor publicaţii din domeniile juridice, ştiinţe sociale, economice şi umaniste;
- o secţie de împrumut, cu un număr de 30.000 de volume;
În anul 2013 a fost înființat Centrul de Documentare Europeană care cuprinde o sală de lectură în care se regăsesc 2451 de volume, sala fiind dotată cu 12 locuri şi 4 calculatoare
În anul 2014 a fost inaugurată Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice care dispune de o sală de lectură cu 31 de locuri şi 6 calculatoare şi de o secţie de împrumut. În prezent, în cadrul bibliotecii se regăsesc 7906 de volume, respectiv 5920 de cărţi şi 1986 de reviste de specialitate.

Informaţii generale privind admiterea

(forma de învăţământ ZI)

Admiterea se face pe bază de dosar, candidaţii fiind admişi în ordinea descrescătoare a mediei de la examenul de bacalaureat pe liste unice.
Media finală de admitere se calculează din:

 • 50% nota la test;
 • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Testul grilă cuprinde 30 întrebări, şi se susţine la alegere la una din disciplinele: Limba română sau Cunoștințe generale de economie.
(forma de învăţământ cu frecvenţă redusă)
Admiterea se face pe dbază de dosar, candidaţii fiind admişi în ordinea descrescătoare a mediei de la examenul de bacalaureat pe liste unice.
Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și va conține următoarele acte:
- cererea tip de înscriere și angajamentul candidatului;
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată. Pentru absolvenții de liceu din promoția curentă este valabilă și adeverința tip de promovare a examenului de bacalaureat (în original sau în copie legalizată), în care se vor menționa media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost încă eliberată diploma de bacalaureat;
- foaia matricolă,  în original sau în copie legalizată;
- adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează;
- trei fotografii tip buletin;
- chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite posesorului să fie scutit de plata acestei taxe;
- certificatul de naștere, în copie legalizată;
- certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie legalizată;
- diploma de absolvire în original și foaia matricolă (în copie legalizată) pentru absolvenții învățământului universitar de scurtă durată care doresc să urmeze un program de studii înrudit sau un alt program de studii și se înscriu la concursul de admitere;
- diploma de licență/inginer în original și foaia matricolă (în copie legalizată) pentru absolvenții studiilor universitare (cf. Legii 288/2004) și pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii 84/1995) care doresc să mai urmeze o altă facultate și se înscriu la concursul de admitere;
- adeverința tip de student, eliberată de către secretariatul facultății, pentru candidații studenți care doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de admitere.

MISIUNEA FACULTĂŢII

În acord cu misiunea universităţii, misiunea facultăţii noastre este centrată pe cele două direcţii majore – învăţământ şi cercetare. Prin programele de studii oferite prin cele două cicluri de studii, facultatea formează profesionişti competenţi în domeniile juridic şi administrativ şi generează, prin cercetare, cunoştinţe şi practici inovatoare care să răspundă nevoilor concrete ale mediilor de afaceri şi colectivităţilor locale.

Prin acest specific, în acord cu misiunea sa, valorile fundamentale pe care le promovăm sunt echitatea, respectul şi valorizarea individuală şi colectivă între membrii comunităţii

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Tematica de cercetare se încadrează în obiectivele strategice de cercetare-dezvoltare ale Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Centrului de Cercetare şi ale Universităţii ,, Dunărea de Jos’’ Galaţi
Activitatea ştiinţifică este organizată pe patru planuri:
- activitatea de cercetare individuală a cadrelor didactice care vizează teme unidisciplinare şi inter-disciplinare în domeniile de predare şi în domenii conexe;
- activităţi de cercetare în cadrul cercurilor studenţeşti, în care cadrele didactice stimulează creativitatea studenţilor, canalizând preocupările lor spre studiul unor abordări noi sau al unor tendinţe în domenii ţintă, precum şi căutarea de soluţii la teme problematice actuale;
- activităţi de cercetare ale studenţilor, prin care se aprofundează domenii de studiu, sub supervizarea cadrelor didactice titulare la discipline din domeniu, dezvoltând investigaţii, analize şi evaluări ale unor probleme deschise, propunând soluţii posibile cu modalităţi de aplicare, de validare a rezultatelor;
- activităţi de cercetare în cadrul Departamentului de Cercetare – Dezvoltare - Inovare, prin proiecte multidisciplinare cu finanţare locală sau câştigate prin competiţiile la nivel regional ori naţional.

Activitatea de cercetare acoperă domenii tematice variate şi tratează transformările care au loc în procesul trecerii la societatea bazată pe cunoştinţe, în vederea adaptării serviciilor juridice şi publice la standardele europene.
Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora se va realiza prin:
- publicarea de articole în reviste de prestigiu (inclusiv cotate ISI, indexate în BDI);
- participare la conferinţe şi simpozioane;
- organizarea de conferinţe, reuniuni de lucru care să favorizeze contactele între universitari, studenţi şi specialişti, justiţiabili, reprezentanţi ai administraţiei publice locale;
- coordonare de proiecte finanţate de agenţii naţionale şi internaţionale;
- editare de carte (monografii, manuale universitare), rapoarte de cercetare, culegeri tematice, lucrări originale pe plan naţional şi local;
- promovarea revistelor Analele Universităţii ,,Dunărea de Jos’’, Fascicula XXII Ştiinţe Juridice şi Administrative, respectiv Administraţie Publică şi Studii Regionale aplicate în rândul revistelor recunoscute CNCSIS, categoria B+ şi a revistelor Administraţie Publică şi Studii Regionale, Drept, Economie şi Informatică.
O altă componentă importantă în sfera cercetării ştiinţifice o reprezintă manifestările organizate de facultatea noastră. Cu ocazia acestor evenimente ne propunem facilitarea dialogului cercetătorilor în domeniul ştiinţelor juridice, administraţie publică şi studii regionale, precum şi promovarea comunicării şi a schimbului de experienţă pentru cadrele didactice şi studenţii de la aceleaşi profile din ţară şi din străinătate.

CE CÂŞTIGI DACĂ ALEGI FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE
din cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi

 • 1. Dreptul la un loc bugetat.
 • 2. Dreptul de a primi BURSĂ (de performanţă, de merit, de studiu, socială).
 • 3. Dreptul la un învăţământ de calitate, performant, în DOMENII ACREDITATE DE ARACIS.
 • 4. Dreptul de a-ţi construi o carieră solidă, având posibilitatea da a găsi un LOC DE MUNCĂ.
 • 5. Dreptul de a învăţa şi de a aplica teoria în practică împreună cu cei mai buni PROFESIONIŞTI ÎN DOMENIU.
 • 6. Dreptul de a accesa BURSE DE STUDIU ERASMUS în universităţi europene.
 • 7. Dreptul la un LOC ÎN CĂMIN cu TARIF SUBVENŢIONAT.

Viaţa studenţească, orientare în carieră

 • Orientarea în carieră a studenţilor se sprijină pe parteneriatul existent între facultate şi diverse structuri profesionale şi administrative din teritoriu şi din ţară, între care sunt de amintit baroul de avocaţi, curtea de justiţie, tribunalul, consiliul şi primăriile judeţului. O colaborare fructuoasă, cu efect direct în orientarea în carieră, se înregistrează la nivelul asociaţiilor şi organizaţiilor studenţeşti ELSA şi AIESEC.
 • ELSA România este singura asociaţie a studenţilor la Drept care activează la nivel naţional, reunind aproximativ 700 de membri din Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu şi Timişoara.
 • Parte a ELSA România, grupul local ELSA Galaţi contribuie prin cele trei departamente principale (Activităţi Academice, Seminare & Conferinţe, Student Trainee Exchange Programme) la dezvoltarea culturală şi profesională a studenţilor şi a tinerilor jurişti. Implicând stagii de practică, seminare şi conferinţe, publicaţii sau procese simulate, ELSA are un singur scop, acela de a facilita evoluţia tinerilor în sistemul juridic.
 • ELSA Galaţi promovează, de asemenea, o anumită cultură a organizaţiilor prin modul în care este structurată şi prin departamentele suport – Markteting şi Resurse Umane. Studenţii şi tinerii jurişti au posibilitatea să evolueze într-un mediu profesional şi organizat, care respectă rigorile unei organizaţii cu tradiţie.

RELAŢII INTERNAŢIONALE

 • Conectarea activă la realitatea academică şi socio-economică europeană a facultăţii se face prin intermediul acordurilor de parteneriat Erasmus şi Socrates (cu Franţa, Belgia, Spania, Italia, Polonia, Germania) care asigură un flux continuu de mobilităţi studenţeşti şi cadre didactice.
 • Prin programele Erasmus li se acordă studenţilor posibilitatea de a studia la o universitate în străinătate, fapt care presupune un proces de cunoaştere a unui sistem educaţional diferit faţă de cel din România, dar şi familiarizarea cu un alt spaţiu cultural. Experienţa dobândită ca urmare a acestui schimb cultural substanţial este una benefică pentru oricare dintre cei cărora li se oferă această oportunitate. Pentru mulţi dintre studenţii care au beneficiat de o bursă prin acest program, Erasmus a constituit o etapă hotărâtoare atât pentru cariera profesională, cât şi pentru viaţa personală a fiecăruia.
 • Un aspect încurajator pentru oricare dintre cei care vor să studieze la alte universităţi europene este posibilitatea echivalării examenelor susţinute în străinătate la întoarcerea în ţară, datorită sistemului de credite transferabile adoptat şi de facultatea noastră.

Sediul facultăţii: str. Domnească nr. 111
Telefon: 0330 – 130.165
Website: www.fsjsp.ugal.ro